ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Primadeta Staffing B.V.

Artikel 1. Definities

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Primadeta Staffing B.V. een offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht, aan wie door Primadeta Staffing B.V. arbeidskrachten beschikbaar worden gesteld en/of met wie Primadeta Staffing B.V. een overeenkomst sluit.

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘arbeidskracht’ verstaan de door opdrachtgever, via Primadeta Staffing B.V. ingeleende medewerker of door Primadeta Staffing B.V. voorgestelde persoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Primadeta Staffing B.V. , overeenkomsten tot detachering en/of inhuren van arbeidskrachten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Primadeta Staffing B.V. anders is overeengekomen.

2.2  Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen algemene voorwaarden worden door Primadeta Staffing B.V. niet aanvaard.

2.3  Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met Primadeta Staffing B.V. zijn overeengekomen.

2.4  De schriftelijke overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst, waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

3.1  Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, vakbladen, personeelsopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

3.2  In gevallen waarin een speciale prijsopgaaf voor de opdrachtgever is opgesteld, komt een overeenkomst tot stand wanneer de opdrachtgever het aanbod van Primadeta Staffing B.V. schriftelijk aanvaardt, tenzij Primadeta Staffing B.V. na aanvaarding de opdracht intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst.

3.3  Alle overige overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Primadeta Staffing B.V. zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Primadeta Staffing B.V. dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

3.4  Door Primadeta Staffing B.V. aangeboden arbeidskrachten zullen niet door opdrachtgever rechtstreeks, of aan opdrachtgever gelieerde bedrijven, of via derden bij opdrachtgever te werk worden gesteld, vóórdat er een schriftelijke overeenkomst met Primadeta Staffing B.V. is bereikt.

Artikel 4. Ter beschikkingstelling van personeel of kandidaten

4.1  Primadeta Staffing B.V. kiest de aan de opdrachtgever op diens verzoek ter beschikking te stellen arbeidskracht uit op basis van de aan Primadeta Staffing B.V. bekende informatie over de arbeidskracht enerzijds en de informatie van de opdrachtgever over de te verrichten werkzaamheden anderzijds.

4.2  Indien de opdrachtgever van mening is, dat de door Primadeta Staffing B.V. aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht niet aan de gestelde eisen voldoet, is de opdrachtgever gerechtigd om, zoals schriftelijk is overeengekomen, de des betreffende arbeidskracht in de proeftijd op te zeggen. Aan Primadeta Staffing B.V. zal dan een andere arbeidskracht worden gevraagd ter uitvoering van het project. De opdrachtgever blijft gehouden de door de weggestuurde arbeidskracht gewerkte uren te vergoeden.

4.3  De arbeidskracht, die Primadeta Staffing B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, verricht de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden onder gezamenlijke leiding en toezicht van zowel opdrachtgever als Primadeta Staffing B.V. en op de door de opdrachtgever aan te wijzen locatie.

4.4  De opdrachtgever verplicht zich om de door Primadeta Staffing B.V. ter beschikking gestelde arbeidskracht in de gelegenheid te stellen en alle middelen ter beschikking te stellen, die voor de goede uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk of redelijkerwijze wenselijk zijn.

4.5  Werving & selectie is de opdracht waarbij Primadeta Staffing B.V. ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.

4.6  Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Primadeta Staffing B.V. bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

4.7  Indien opdrachtgever een overeenkomst op basis van Werving & Selectie afsluit, zal de vergoeding in een termijn worden gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever, dan de bemiddelde arbeidskracht/kandidaat besluit om binnen de proeftijd de werkzaamheden/ arbeidsovereenkomst te beëindigen, blijft opdrachtgever gehouden de termijnbetaling te voldoen.

Artikel 5. Uurtarieven/werving & selectievergoedingen

5.1  De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van arbeidskrachten door Primadeta Staffing B.V. zijn exclusief omzetbelasting, doch inclusief werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge, tenzij anders overeengekomen.

5.2  Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen en dergelijke.

5.3  Indien na het sluiten van de overeenkomst de lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die het uurtarief van arbeidskrachten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Primadeta Staffing B.V. gerechtigd deze wijziging dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.4  Indien de opdrachtgever een op een consument gelijkende kleine onderneming/ beroepsbeoefenaar is en er een verhoging van het uurtarief met meer dan 20% binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst optreedt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

5.5  Primadeta Staffing B.V. is gerechtigd overwerk van de ter beschikking gestelde arbeidskrachten conform onderstaande tariefopbouw in rekening te brengen. De eerste drie overuren: 125%
De uren daarna: 150%

Zaterdags: 150%

Zondags: 200%

5.6  Voor iedere werving & selectie plaatsing is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding

aan Primadeta Staffing B.V. verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ of de ‘introductiebrief of mail’ vermelde nominale bedrag of percentage van het fulltime jaarsalaris inclusief vakantiegeld tenzij anders schriftelijk is overeengekomen

Artikel 6. Concurrentie

6.1  Het is de opdrachtgever of diens klant behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Primadeta Staffing B.V., niet toegestaan om bij Primadeta Staffing B.V. Werkzame of door Primadeta Staffing B.V. ter beschikking gestelde arbeidskrachten of voorgestelde kandidaten in dienst te nemen of anderszins buiten Primadeta Staffing B.V. om werkzaamheden voor zich te laten verrichten.

6.2  Het in het eerste lid bepaalde geldt tot 12 maanden na de laatste dag, dat de betreffende arbeidskracht of kandidaat door Primadeta Staffing B.V. aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht of is voorgesteld voor een vacature.

6.3  Bij overtreding van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan Primadeta Staffing B.V. een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van € 10.000,– per overtreding, alsmede € 1000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Primadeta Staffing B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

6.4  Indien de opdrachtgever de door Primadeta Staffing B.V. ter beschikking gestelde arbeidskrachten of voorgestelde kandidaten buiten Primadeta Staffing B.V. om in dienst wenst te nemen of anderszins werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan Primadeta Staffing B.V. te doen. In goed onderling overleg kan dan een door de opdrachtgever aan Primadeta Staffing B.V. te voldoen bedrag vastgesteld worden, waarna Primadeta Staffing B.V. voor de overname/indiensttreding van die arbeidskracht/kandidaat schriftelijk toestemming aan zowel de opdrachtgever als de arbeidskrach/kandidaat van Primadeta Staffing B.V. zal geven.

6.5  Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Primadeta Staffing B.V. niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een arbeidskracht/kandidaat welke door Primadeta Staffing B.V. is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

6.6  Indien de opdrachtgever het in artikel 6.5 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Primadeta Staffing B.V. verschuldigd ter grootte van de in artikel 5.6 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Artikel 7. Zekerheidsstelling

7.1  Primadeta Staffing B.V. is steeds gerechtigd, alvorens arbeidskrachten ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

7.2  Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt aangetoond heeft Primadeta Staffing B.V. het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Primadeta Staffing B.V. als dan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gestelde arbeidskrachten en/of gemaakte kosten.

Artikel 8. Urenadministratie

8.1  De opdrachtgever is verplicht om alle gewerkte uren van de door Primadeta Staffing B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskrachten deugdelijk te administreren.

8.2  In onderling overleg kan gekozen worden voor een wekelijkse, dan wel een maandelijkse urenadministratie. De opdrachtgever is verplicht om de urenadministratie de eerste werkdag, volgende op de afloop van de wekelijkse dan wel maandelijkse periode, aan Primadeta Staffing B.V. te doen toekomen.

Artikel 9. Ziekten, vakanties en andere verhindering

9.1  Primadeta Staffing B.V. is verplicht om in geval van ziekte, vakantie, verlof en dergelijke van de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskrachten, de reden en duur van de verhindering zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de opdrachtgever door te geven.

9.2  Indien de opdrachtgever aangeeft, dat hij in geval van verhindering van de ter beschikking gestelde arbeidskracht een ongeveer gelijkwaardige vervanger wenst, zal Primadeta Staffing B.V. zich zoveel mogelijk inspannen om een dergelijke vervanger ter beschikking te stellen.

9.3  De opdrachtgever heeft in geval van verhindering van de ter beschikking gestelde arbeidskracht geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 10. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring tegenover Primadeta Staffing B.V.

10.1  De opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de arbeidskracht. In de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

10.2  De opdrachtgever is jegens Primadeta Staffing B.V. B.V aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht.

10.3  Indien de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Primadeta Staffing B.V. B.V gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht.

10.4  De opdrachtgever zal Primadeta Staffing B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Primadeta Staffing B.V. ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Primadeta Staffing B.V. de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Primadeta Staffing B.V. tegen de opdrachtgever geldend te maken.

10.5  De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoelt dit artikel.

 

Artikel 11. Betaling

11.1  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling via overboeking op een door Primadeta Staffing B.V. aan te wijzen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum, netto contant, zonder enige aftrek, in gangbare Euro munt.

11.2  Indien naar de mening van Primadeta Staffing B.V. het gemoeide bedrag daarvoor in aanmerking komt kan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling c.q. wekelijkse betaling geëist worden.

11.3  De gefactureerde bedragen komen niet in aanmerking voor de opschorting en/of verrekening door de opdrachtgever.

11.4  Indien de gefactureerde bedragen niet binnen 30 dagen na factuurdatum door Primadeta Staffing B.V. zijn ontvangen, behoudt Primadeta Staffing B.V. zich het recht voor de overeengekomen projectduur te verlengen.

Artikel 12. Garantieregeling

12.1  Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet verschuldigd.

12.2  De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

Artikel 12. Tekortkoming

12.1  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien de opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan Primadeta Staffing B.V. verschuldigde bedrag -ongeacht eerdere afspraken m.b.t. de betalingstermijn- terstond opeisbaar. De opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

12.2  Het door de opdrachtgever aan Primadeta Staffing B.V. verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een vertragings- rente van 2% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening.

12.3  Wanneer Primadeta Staffing B.V. zich genoodzaakt ziet een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Primadeta Staffing B.V. gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een vergoeding te berekenen wegens de door Primadeta Staffing B.V. gemaakte kosten van tenminste 15% van het factuurbedrag (met een minimum van €. 250,–), zulks vermeerderd met €. 30,- aan administratiekosten.

Artikel 13. Ontbinding

13.1  Onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen, heeft Primadeta Staffing B.V. in de onder 12.1 bedoelde gevallen tevens het recht om de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks, ter keuze van Primadeta Staffing B.V. , zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een daartoe bestemde schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden worden gerechtvaardigd.

13.2  Door de ontbinding worden de over en weer bestaande verplichten onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Primadeta Staffing B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst en gemaakte kosten, indien de oorzaak van de reden van de ontbinding bij de opdrachtgever is gelegen.

Artikel 14. Overmacht

14.1  Primadeta Staffing B.V. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Primadeta Staffing B.V. verleende opdrachten, indien de oorzaak daarvan niet aan Primadeta Staffing B.V. toe te rekenen is of het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: niet aan Primadeta Staffing B.V. toerekenbare storingen in de administratie, het telefoonverkeer en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstakingen, blokkades, uitsluitingen en maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan de opdrachtgever.

14.2  Zodra een in lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Primadeta Staffing B.V. daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.

14.3  Indien nakoming vanwege een in dit artikel bedoelde omstandigheid tijdelijk onmogelijk is, is Primadeta Staffing B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Indien nakoming voor een periode van twee maanden of langer onmogelijk is, geldt het bepaalde in artikel 13. Primadeta Staffing B.V. is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

14.4  In geval van een blijvende overmachtsituatie zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever de overeenkomst, voor het nog niet nagekomen gedeelte, geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtgever om de reeds door de ter beschikking gestelde arbeidskrachten gewerkte uren naar rato te betalen. Primadeta Staffing B.V. is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1  Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Primadeta Staffing B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de arbeidskracht of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: A: het ter beschikking stellen van een arbeidskracht door Primadeta Staffing B.V. aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten; B,het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een arbeidskracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de arbeidskracht.

15.2  Eventuele aansprakelijkheid van Primadeta Staffing B.V. voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Primadeta Staffing B.V. nimmer aansprakelijk.

15.3  De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

15.4  In ieder geval dient de opdrachtgever Primadeta Staffing B.V. te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de arbeidskracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die arbeidskracht of derden.

15.5  De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Primadeta Staffing B.V. en/of diens leidinggevend personeel.

15.6  Primadeta Staffing B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Primadeta Staffing B.V. maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 16. Verjaring

16.1 Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 17. Verbod tewerkstelling in buitenland en wederuitzending

17.1  Het is de opdrachtgever verboden een ter beschikking gestelde arbeidskracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primadeta Staffing B.V. buiten Nederland te werk te stellen.

17.2  Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primadeta Staffing B.V. niet toegestaan de ter beschikking gestelde arbeidskracht zelf ter beschikking te stellen aan derden, waaronder wordt begrepen groepsvennootschappen.

Artikel 18. Geschillen

18.1  Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Zo er een vertaling van deze voorwaarden is gebezigd, blijft alleen de Nederlandse tekst verbindend.

18.2  Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in de eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de ter zake bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Primadeta Staffing B.V. gevestigd is.

Artikel 19. Klachten

19.1 Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Primadeta Staffing B.V. dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Primadeta Staffing B.V. te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Primadeta Staffing B.V. plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Algemene leveringsvoorwaarden Primadeta Staffing nr. 20241129-L

We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden, functionaliteit en prestaties te verbeteren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Door op ‘Toestaan’ te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid dat u kunt vinden in onze privacy voorwaarden.